ÇEVRE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ÇEVRE İZİNLERİ

Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması sürecinde, “Çevre” başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatının AB Mevzuatına uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirmiştir.

Çevre konusunda yapılan değişikliklerin buz dağının görünen kısmı olarak adlandırıldığı ve bu konuda daha birçok iyileştirmeye gidileceği aşikârdır.

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamadan önce, örneğin, bir firmanın emisyon konusunda izni varken atıksu deşarjı konusunda izni olmadığından faaliyetten men edilebiliyordu. Bakanlık bu gibi problemlerin önüne geçmek ve faaliyetin başlangıcından sona erdirilmesine kadar olan süreçte firmanın çevre mevzuatı hükümlerine göre faaliyet göstermesini sağlamak için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Bu yönetmelik kapsamında çevre izni/ çevre izni ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki, kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, ‘çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ‘çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir (Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

01.01.2011 itibariyle, izin/lisans başvuru işlemlerini işletmeler adına çevre görevlisinin yapması zorunlu hale gelmiştir.

 

Çevre İzin aşamasında izlenecek adımlar şu şekildedir:

 

 1. adım izin konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması
 2. adım ortak belgelerin hazırlanması
 3. adım ise izin aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması

 

Emisyon İzni

Gürültü İzni

Atıksu Deşarj İzni

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarj İzni

Derin Deniz Deşarj İzni

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesisler için Çevre izin ve Lisans belgesi alması mecburiyeti bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan tesisler İl Çevre Müdürlüklerine müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merciler tarafından yapılır.

 

Tesisler Çevre Mevzuatı gereği uygun hale getirilip; Çevre izin ve Lisans Belgesi için sisteme yapılan başvurunun ve istenen evrakların yüklenmesi akabinde tesislere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

Tesisler Çevre İzin ve Lisans belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesini yenilemek zorundadır. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin 90 (doksan) takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.

 

Emisyon konulu çevre izin başvurularında kullanılmak üzere Valilik Tespit Raporunun alınması gerekmektedir. Bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne bir dilekçe ile elden başvurular yapılır. Yetkili merci tarafından yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir.

 

Valilik Tespit Raporu; İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısında bacalar ile ilgili belirtilen şartların devamlılığının sağlandığına dair yetkili merci tarafından düzenlenen bir rapordur.

 

Tesisler çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına yaptırmakla yükümlüdür.

 

Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. Çevre Danışmanlık firmaları bu belgenin alınması konusunda rehberlik etmektedirler.

ÇEVRE LİSANSLARI

Geri Kazanım Lisansları

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansları

 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansı
 • Düzenli Depolama Lisansı

Ara Depolama Lisansları

 • Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

İşletme Lisansları

 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşletme Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
 • Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma Lisansı
 • Tanker Temizleme Lisansı
 • Hurda Metal İşletme Lisansı
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme
 • Atık Kabul Tesisi Lisansı

 

Arındırma Lisansları

 • PCB Arındırma